Algemene voorwaarden | Figure Four

Download via onderstaande knop de Algemene Voorwaarden van Figure Four Coöperatie U.A. in pdf of lees hieronder verder.

Algemene Voorwaarden

 

Datum: 10 februari 2020

Versie: Finaal

Dit zijn de algemene voorwaarden van Figure Four, gevestigd aan de Harderwijkerweg 71 in Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77046137.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Figure Four met haar klanten sluit.

 

Definities

De met hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden, hebben telkens (zowel in enkelvoud als in meervoud) de betekenis die daaraan is toegekend.

Account: het persoonlijke account van Opdrachtgever dan wel Eindgebruikers waarmee hij of zij toegang krijgt tot (onderdelen van de) de Dienst.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Dienst(en): de diensten die Figure Four op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, waaronder begrepen kan zijn: het geven van organisatieadvies, het aanbieden van de Involve Scan en het aanbieden en verzorgen van Trainingen.

Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door Figure Four ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst gebruikt.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Involve Scan: een van de Diensten die door Figure Four wordt aangeboden, waaronder wordt begrepen een online organisatiescan, eventueel ondersteund met aanvullende interviews, om inzicht te verkrijgen of medewerkers zich voldoende betrokken voelen met de organisatie en de lopende of in gang gezette organisatorische veranderingen van Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Figure Four de Overeenkomst sluit.

Klantdata: alle data die door Opdrachtgever dan wel Eindgebruiker wordt opgeslagen via de Diensten, dan wel door Opdrachtgever of Eindgebruikers middels de Dienst gegenereerde resultaten.

Figure Four: Figure Four Coöperatie U.A., gevestigd aan de Harderwijkerweg 71 te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77046137.

Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

Offerte: een schriftelijk aanbod van Figure Four.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Figure Four en Opdrachtgever op grond waarvan Figure Four de Dienst zal (doen) leveren aan Opdrachtgever en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Partij(en): Figure Four en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

Training: een van de Diensten die door Figure Four wordt aangeboden, waaronder wordt begrepen een door Figure Four verzorgde training, masterclass, workshop, dan wel enige andere vorm van training.

Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Website: de website van Figure Four, bereikbaar via het domein www.Figure Four.nl dan wel bijbehorende subdomeinen.

 

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (waaronder Offertes), de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Figure Four en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

De administratie en logbestanden van Figure Four zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Totstandkoming van de Overeenkomst

Een Offerte of ander aanbod van Figure Four is vrijblijvend en is geldig voor de duur van dertig (30) dagen. Figure Four is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Figure Four daartoe overgaat, geldt de Offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de Offerte of een ander aanbod van Figure Four.

Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt dat Figure Four werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Offerte of het aanbod vallen, of die indruk wekt, dan wordt de Offerte of het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Figure Four verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een Offerte af te wachten.

Uitvoering van de Overeenkomst

Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Figure Four zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst, met inachtneming van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Door Figure Four bekendgemaakte (lever)termijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen.

Opdrachtgever zal aan Figure Four alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Opdrachtgever aan Figure Four:

alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Figure Four aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst; en toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Figure Four zal zoveel mogelijk rekening houden met redelijke verzoeken van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst, maar is niet verplicht gehoor te geven aan een dergelijk verzoek. Figure Four heeft het recht meerkosten te rekenen voor het uitvoeren van een dergelijk verzoek. Als een verzoek van Opdrachtgever niet kan worden ingewilligd, zal Figure Four gemotiveerd aangeven waarom.

Figure Four heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf is overeengekomen.

Indien de medewerkers van Figure Four of door Figure Four ingeschakelde derden werkzaamheden verrichten op het kantoor van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos alle redelijke ondersteuning en faciliteiten bieden die daarbij nodig zijn.

Indien de uitvoering van een opdracht onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en de opdracht is verleend met oog op de uitvoering van die opdracht door een bepaald persoon, dan mag Figure Four de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid ook laten uitvoeren door een andere persoon.

Producten en/of diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. Indien dat het geval is, dan kunnen er voor (het gebruik van) die producten en/of diensten aanvullend de voorwaarden gelden van de derde.

Involve Scan: Account

Dit artikel is van toepassing indien Opdrachtgever de Involve Scan heeft afgenomen.

Om gebruik te kunnen maken van de Involve Scan, hebben Opdrachtgever en zijn medewerkers een Account nodig. In opdracht van Opdrachtgever zal Figure Four voor Opdrachtgever en medewerkers een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.

Een Account en de logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Opdrachtgever en/of medewerkers dienen de logingegevens geheim te houden en te behandelen als Vertrouwelijke Informatie.

Het gebruik van Accounts door Opdrachtgever en/of medewerkers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van Opdrachtgever. Figure Four mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de Accounts onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt.

Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Opdrachtgever direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Ook zal Opdrachtgever direct melding maken bij Figure Four, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

Involve Scan: gebruiksregels

Het is verboden de Involve San te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of om inbreuk te maken op de rechten van derden.

Het is Opdrachtgever enkel toegestaan de Involve Scan voor eigen gebruik in te zetten. Het is uitdrukkelijk verboden om de Involve Scan te gebruiken ten behoeve van derden, dan wel toegang te geven tot de Involve Scan aan derden. In afwijking van het hiervoor bepaalde is het Opdrachtgever toegestaan de Involve Scan beschikbaar te stellen aan Eindgebruikers ten behoeve van het gebruik van de Involve Scan onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Het is daarnaast verboden de Involve Scan op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het excessief vaak doen van aanroepen van de Involve Scan.

Indien Figure Four constateert of een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever of een Eindgebruiker bovengenoemde of wettelijke bepalingen overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Figure Four zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Figure Four zonder waarschuwing ingrijpen.

Figure Four kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Figure Four van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Trainingen

Dit artikel is van toepassing indien Figure Four een Training verzorgt voor Opdrachtgever.

Figure Four zal zich inspannen om alle benodigde Materialen tijdig voor aanvang van de Training aan de Opdrachtgever te verschaffen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om Materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Figure Four.

De Opdrachtgever heeft tot vier (4) weken voor de startdatum van de Training het recht om de Training schriftelijk te annuleren. De prijs voor de Training wordt vervolgens kwijtgescholden. Bij annulering binnen vier (4) weken voor de datum van de Training blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

Het is Figure Four toegestaan de inhoud, locatie en de data/tijden van de Training te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van de Training op de hoogte gesteld.

Indien een trainer wegens ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is de Training te verzorgen, behoudt Figure Four zich het recht voor een vervangende trainer te verzorgen of de Training te verplaatsen naar een andere datum, waarbij eventueel ook een andere trainer kan worden ingezet.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de Dienst en Materialen berusten en blijven berusten bij Figure Four of diens licentiegevers.

Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Dienst en de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst en in overeenstemming met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

Opdrachtgever is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Materialen en heeft geen recht op een kopie van de eventuele broncode van de ter beschikking gestelde Diensten en Materialen, behoudens de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

Figure Four kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de Diensten. Indien Figure Fourc dergelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

Opdrachtgever vrijwaart Figure Four voor enige aanspraken van derden op grond van de inbreuk op een (Intellectueel Eigendoms-)recht vanwege de Klantdata of Materialen zoals afkomstig van Opdrachtgever of zijn medewerkers.

Het is Figure Four toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

Klantdata

Alle informatie, inclusief Klantdata, die door of namens Opdrachtgever wordt ingevoerd in de Dienst blijft eigendom van Opdrachtgever. Figure Four krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht op deze informatie om de Overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Dienst mogelijk te maken.

Opdrachtgever kan feedback aan Figure Four leveren om de Dienst te verbeteren. Figure Four krijgt van Opdrachtgever een eeuwigdurend gebruiksrecht op deze feedback om de Dienst te verbeteren.

Na beëindiging van de Overeenkomst zal Figure Four alle Klantdata vernietigen of verwijderen.

Beschikbaarheid

Figure Four zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Involve Scan te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties.

Figure Four zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Figure Four is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Figure Four is gerechtigd bepaalde updates of upgrades niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt of indien het niet installeren naar haar oordeel niet ten nadele komt van de levering van de Dienst.

Het uitvoeren van updates en upgrades kan ertoe leiden dat de systemen en netwerken van Figure Four tijdelijk niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. Figure Four zal zich inspannen om onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zal zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van geplande onderhoudswerkzaamheden indien Opdrachtgever hiervan hinder kan ondervinden.

Helpdesk

Figure Four zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Opdrachtgever en medewerkers met betrekking tot vragen over de Dienst.

De ondersteuning zoals omschreven in de vorige bepaling wordt aangeboden via een helpdesk zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar is via de contactmogelijkheid op de Website.

Figure Four stelt algemene informatie over de Diensten beschikbaar via de Website. Indien de informatie géén antwoord biedt op de vraag van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever contact opnemen met de helpdesk van Figure Four.

Figure Four streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen een redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

Concurrentiebeding

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Figure Four in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Figure Four.

Het verbod geldt niet in geval de werknemer uit eigen beweging reageert op een voor het algemene publiek aangeboden vacature die via gebruikelijke kanalen is gepubliceerd.

Onder werknemers van Figure Four worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Figure Four of van één van de aan Figure Four gelieerde ondernemingen of die niet langer dan een jaar geleden in dienst van Figure Four of van één van de aan Figure Four gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan.

Het staat Figure Four vrij naast voor Opdrachtgever ook aan derden te leveren, ook als dit concurrenten zijn van Opdrachtgever.

Behoudens schriftelijke toestemming zal Opdrachtgever zich gedurende de Overeenkomst en één (1) jaar daarna onthouden van het (laten) ontwikkelen en/of exploiteren van soortgelijke diensten zoals ontwikkeld door of ten behoeve van Figure Four of geëxploiteerd door Figure Four, noch pogingen daartoe ondernemen.

Beveiliging en privacy

Figure Four zal zich maximaal inspannen om de Diensten te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Opdrachtgever.

Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden er door Figure Four ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt. Afspraken over de verwerking en beveiliging zijn vastgelegd in de bijlage “Verwerking van persoonsgegevens” bij deze Algemene Voorwaarden. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Geheimhouding

De Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De inhoud van de Overeenkomst geldt te allen tijde als Vertrouwelijke Informatie.

De Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun medewerkers en aan door hen ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze bepalingen blijven van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en zo lang als de bekendmakende Partij het recht heeft om een beroep te doen op de vertrouwelijke aard van de informatie.

Beide Partijen betrachten dezelfde mate van zorgvuldigheid bij de bescherming van Vertrouwelijke Informatie als de bekendmakende Partij gebruikt voor de bescherming van haar eigen Vertrouwelijke Informatie, maar in elk geval niet minder dan redelijke zorgvuldigheid.

Dit artikel is niet van toepassing op informatie die:

algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met de Overeenkomst;

al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de bekendmakende Partij aan haar bekend werd gemaakt;

op niet-vertrouwelijke basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de bekendmakende Partij, die niet gehouden is om die informatie geheim te houden; of door de ontvangende Partij zelfstandig is gecreëerd.

Indien een ontvangende Partij wettelijk verplicht wordt om Vertrouwelijke Informatie die krachtens de Overeenkomst wordt verstrekt, bekend te maken, zal deze ontvangende Partij de verstrekkende Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat deze verstrekkende Partij om conservatoir beslag of een ander passend rechtsmiddel kan verzoeken en/of afstand kan doen van de naleving van de geheimhoudingsbepalingen van de Overeenkomst.

Alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomst wordt verstrekt, blijft het exclusieve eigendom van de vertrekkende Partij. Onmiddellijk na afloop of beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, zal de ontvangende Partij alle originelen en kopieën van de materialen die in haar bezit zijn (ongeacht de vorm daarvan) en die Vertrouwelijke Informatie bevatten of vertegenwoordigen, op verzoek van de bekendmakende Partij teruggeven of vernietigen.

Aansprakelijkheid en overmacht

De totale aansprakelijkheid van Figure Four jegens Opdrachtgever wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot de door Opdrachtgever op grond van desbetreffende Overeenkomst betaalde vergoedingen (exclusief btw) in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met een maximum van €50.000,-.

De aansprakelijkheid van Figure Four voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van (bedrijfs)gegevens, is uitgesloten.

Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Figure Four of dood of lichamelijk letsel.

Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt indien Opdrachtgever de schade niet binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk bij Figure Four meldt.

Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand en overstromingen.

Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Duur en einde van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn.

Deze Overeenkomst kan schriftelijk opgezegd worden met een opzegtermijn van één (3) maanden tegen het einde van de termijn.

Een Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens de situaties beschreven in dit artikel.

Figure Four mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien:

het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of wordt verleend;

Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend;

de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;

er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van Opdrachtgever.

In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Figure Four op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting jegens Figure Four, dan is Figure Four gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of op te zeggen.

Vergoeding

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Figure Four genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Alle prijzen in iedere aanbieding of Offerte en op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert te allen tijde de Overeenkomst.

Indien een prijs in een Offerte of aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Figure Four het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Figure Four is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven eenmaal per kalenderjaar te indexeren conform de toepasselijke dienstenprijsindex (DPI). Indien Figure Four hiertoe besluit zal zij Opdrachtgever daarvan ten minste één (1) maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat eventuele prijswijzigingen telkens per 1 januari zullen zijn doorgevoerd. Voorts is Figure Four gerechtigd de gehanteerde prijzen op elk moment te wijzigen, mits Figure Four Opdrachtgever hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stelt. In dit laatste geval heeft Opdrachtgever het recht het gedeelte van de Overeenkomst waar de prijsverhoging betrekking op heeft schriftelijk op te zeggen. Hierbij dient Opdrachtgever een opzegtermijn van minimaal één (1) maand in acht te nemen. Opzegging heeft alsdan effect vanaf het moment van inwerkingtreding van de wijziging.

Reiskosten, parkeerkosten, verblijfskosten en overige onkosten zijn niet bij de prijzen inbegrepen en kunnen aanvullend in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

Betaling

De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Opdrachtgever gefactureerd worden. De uren en projecten waarvan is overeengekomen dat die tegen uurtarief worden gedeclareerd, worden op basis van nacalculatie per kalendermaand gefactureerd.

Figure Four zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever en heeft het recht om elektronisch te factureren. Voor alle door Figure Four uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen vanaf factuurdatum. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit zijn betalingsverplichting niet op maar zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Opdrachtgever is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Figure Four is dan gerechtigd Opdrachtgever het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente, in rekening te brengen.

Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van Opdrachtgever zijn. Figure Four is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 250,-.

Wijziging van de Overeenkomst

Figure Four behoudt zich het recht voor de Overeenkomst en de Diensten eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Contractuele wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien een door Figure Four aangekondigde wijziging van de Overeenkomst of de Diensten de positie van Opdrachtgever aanzienlijk negatief beïnvloedt, kan Opdrachtgever hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Figure Four de wijziging heroverwegen en besluiten deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Indien Figure Four besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Opdrachtgever door te voeren, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Figure Four is ontvangen vóór de datum waarop de wijziging ingaat.

Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na aankondiging door Figure Four gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Opdrachtgever geacht met de wijziging in te stemmen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgever, kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden doorgevoerd. Opdrachtgever heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

Overdracht van rechten en plichten

Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van Figure Four.

Opdrachtgever geeft Figure Four bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen Partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan moeder-, zuster-, en/of dochtermaatschappijen dan wel een derde partij in het geval van fusie of overname. Figure Four zal Opdrachtgever berichten indien zulk een overdracht heeft plaatsgevonden.

Overig

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Figure Four gevestigd is, met dien verstande dat Figure Four gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan de op andere gronden bevoegde rechter.

 

 

Bijlage 1| Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. Alle

met hoofdletter geschreven begrippen in deze Verwerkersovereenkomst hebben zowel in enkelvoud

als in meervoud de betekenis zoals vastgelegd de Algemene Voorwaarden. Indien definities worden

gebruikt die overeenkomen met de definities in de Algemene verordening gegevensbescherming

(hierna: “AVG”), deze definities dezelfde betekenis hebben.

Doeleinden van verwerking

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

Verwerker spant zich in om, in het kader van de hiervoor bedoelde werkzaamheden, de door of via Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken.

De verwerking heeft betrekking op de door Verwerkingsverantwoordelijke gestelde verwerkingsdoelen, ten aanzien van de categorieën persoonsgegevens en betrokkenen zoals opgenomen in bijlage 1A bij deze Verwerkersovereenkomst.Verplichtingen Verwerker

Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke voor de in artikel 1 bedoelde doeleinden. Verwerker gebruikt de geaggregeerde gegevens voor analytische en statistische doeleinden, ter verbetering van de eigen dienstverlening. Verwerker zal overige verwerkingen uitsluitend uitvoeren op en in overeenstemming met de schriftelijke instructie van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de AVG.

Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte indien naar zijn oordeel instructies in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of anderszins onredelijk zijn.

Verwerker zal, indien dit redelijkerwijs binnen zijn invloedssfeer ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen. Dit betreft het verlenen van bijstand bij het vervullen van diens verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG, zoals het verlenen van bijstand bij het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) en een voorafgaande raadpleging bij een verwerking met een hoog risico. Verwerker mag de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen bij Verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.

Doorgifte van persoonsgegevens

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en Verwerker voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de AVG.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat ervoor in dat er bij landen buiten de EER sprake is van een passend beschermingsniveau.

Inschakelen van subverwerkers

Verwerker mag in het kader van de Verwerkersovereenkomst gebruik maken van subverwerkers.

De door Verwerker ingeschakelde subverwerkers ten tijde van het sluiten van deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen in bijlage A. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, nieuwe of te wijzigen subverwerker(s), schriftelijk en binnen twee weken na verzending van de berichtgeving hierover van Verwerker schriftelijk gemotiveerd bezwaar te maken. Indien Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt, zullen Partijen in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Bijlage 1A bevat tevens de identiteit en vestigingsplaats van de reeds door hem ingeschakelde subverwerker(s).

Verwerker zal aan de door hem ingeschakelde subverwerkers overeenkomstige verplichtingen opleggen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

Geheimhoudingsplicht

Verwerker is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden verstrekt. Verwerker draagt ervoor zorg dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen, contractueel verplicht zijn tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennisneemt.

Meldplicht datalekken

Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van de AVG (hierna: “Datalek”). Daarbij zal Verwerker redelijke maatregelen treffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere en toekomstige Datelekken te voorkomen.

Verwerker zal bijstaand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie, ten aanzien van (nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van) het Datalek.

De kennisgeving aan de Verwerkingsverantwoordelijke omvat, voor zover op dat moment bekend, in ieder geval:

de aard van het Datalek;

de (te verwachten) gevolgen van het Datalek;

welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek;

of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd;

de (voorgestelde) maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere Datalekken te voorkomen;

de categorieën betrokkenen;

het (geschatte) aantal betrokkenen; en

eventueel afwijkende contactgegevens voor de opvolging van de melding.

De kennisgeving zal geschieden aan de contactpersoon van de Verwerkingsverantwoordelijke die is opgenomen in bijlage 1B. Bijlage 1B bevat tevens een meldplicht procedure. Het gebruik van deze procedure in bijlage 1B door Verwerker is niet verplicht.

Rechten van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten uit Hoofdstuk III van de AVG richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten richt aan Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, medewerking verlenen voor zover dit mogelijk en redelijk is. Verwerker mag hiervoor redelijke kosten bij Verwerkingsverantwoordelijke in rekening brengen.

Beveiligingsmaatregelen en controle

Verwerker zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens welke worden verwerkt ten dienste van Verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de verplichtingen van Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst te laten controleren. Verwerkingsverantwoordelijke kan dit maximaal eenmaal per jaar laten controleren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding gebonden is, ingeval sprake is van een redelijk, schriftelijk gecommuniceerd en gegrond vermoeden van overtreding van deze Verwerkersovereenkomst.

Indien er in een jaar reeds een controle door een onafhankelijke derde is uitgevoerd, kan Verwerker volstaan, in tegenstelling tot hetgeen is geregeld in het voorgaande lid, met het geven van toegang tot de relevante gedeelten van het rapport, indien er binnen datzelfde jaar wederom om een controle van naleving van de verplichtingen van Verwerker in de Verwerkersovereenkomst wordt verzocht.

Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke besluiten gezamenlijk over de datum, het tijdstip en de omvang van de controle.

De kosten van de hiervoor beschreven controle komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij en voor zover uit deze controle blijkt dat Verwerker toerekenbaar tekort is geschoten in zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst. In dat geval komen de kosten van de controle voor rekening van Verwerker.

De controle en de resultaten daarvan zullen door de Verwerkingsverantwoordelijke vertrouwelijk worden behandeld.

Wijziging en beëindigen Verwerkersovereenkomst

Wijziging van deze Verwerkersovereenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide Partijen geaccordeerd voorstel.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treden met elkaar in overleg over wijzigingen in deze Verwerkersovereenkomst als een wijziging in wet- of regelgeving daartoe aanleiding geeft.

Bij de beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker zonder onredelijke vertraging, op verzoek en kosten van Verwerkingsverantwoordelijke:

de persoonsgegevens zoals zich op de infrastructuur (onder beheer) van Verwerker bevinden, terugbezorgen aan Verwerkingsverantwoordelijke; of

de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk wissen.

 

Bijlage 1A | specificatie van de verwerking van persoonsgegevens en ingeschakelde derde(n)

Overzicht van de categorieën persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Type: ‘Reguliere’ persoonsgegevens

[Naam;

Adres- en contactgegevens;

Geboortedatum;

Geslacht;

Huwelijkse status;

Beroepsgegevens;

Locatiegegevens (reizen e.d.);

Connectiegegevens (van medewerker die feitelijk gebruik maakt van de overeengekomen dienst namens de Verwerkings-verantwoordelijke, zoals IP-adres, loggen activiteiten e.d.);

BSN;

Strafrechtelijke gegevens.]

CATEGORIEËN BETROKKENEN

[Websitebezoekers;

Klanten;

Werknemers;

Winkelbezoekers;

Leads;

Prospects;

Ex-klanten.]

Type: Bijzondere persoonsgegevens
[Ras;

Seksuele voorkeur;

Medische gegevens;

Politieke opvattingen;

Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;

Lidmaatschap vakbond;

Genetische of biometrische gegevens.]

Overzicht van ingeschakelde derde(n) en diens verwerkingslocatie:

Derde(n)

Verwerkingslocatie

[Specificatie subverwerker]

[Doeleinde waar subverwerker voor wordt ingeschakeld]

[Locatie]

 

Bijlage 1B| Procedure voor het melden van een Datalek

Procedure kennisgeving Datalek

Contactgegevens Verwerker

[Bedrijfsnaam]

[Vestigingsadres]

[Naam contactpersoon]

[Contactgegevens]

Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke

[Bedrijfsnaam]

[Vestigingsadres]

[Naam contactpersoon]

[Contactgegevens]

Het is aan Verwerkingsverantwoordelijke om deze opsomming up-to-date te houden en, indien nodig, aan te passen of aan te vullen.

Ontdekking van het Datalek door de Verwerker vond plaats op [DATUM], om [TIJD].

De melding van het Datalek aan de Verwerkingsverantwoordelijke vond plaats op (binnen maximaal 72 uur na ontdekking) [DATUM], om [TIJD].
OF: de melding van het Datalek aan de Verwerkingsverantwoordelijke vond plaats op [DATUM] om [TIJD], nadat de termijn van 72 uur na ontdekking is verstreken, omdat [REDEN].

Door de Verwerker getroffen maatregelen om de gevolgen van het Datalek te beperken en verdere/toekomstige Datalekken te voorkomen zijn: [OPSOMMING MAATREGELEN]

Overige informatie met betrekking tot het Datalek:

de aard van het Datalek: [AARD]

de (te verwachten) gevolgen van het Datalek: [OPSOMMING GEVOLGEN]

welke categorieën persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek: [OPSOMMING PERSOONSGEGEVENS]

of en hoe de betreffende persoonsgegevens waren beveiligd: [VERWIJZING BEVEILIGINGSBELEID]

de categorieën betrokkenen: [OPSOMMING BETROKKENEN]

het (geschatte) aantal betrokkenen: [AANTAL]

de persoonsgegevens zijn [wel/niet] versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt.